Liċenzji tal-logħob tan-nar

     Liċenzja tal-Logħob tan-nar A
     Liċenzja tal-Logħob tan-nar B (D)
     Liċenzja tal-Logħob tan-nar C

Sabiex persuna tikseb wahda mil-licenzji msemmija hawn fuq trid tigi rakkomandata permezz ta’ ittra mil-licenzjatarju ta’ kwalunkwe karma tan-nar. Wara l-applikant ghandu jmur l-Ufficju tal-Pulizija ta’ l-gheqreb ghassa fejn hemm jkun jista jissotometti l-applikazzjoni tieghu. L-applikant jigi referut ghal kors fuq il-loghob tan-nar fejn jinghata lezzjonijiet fuq il-manifattura u ligijiet tal-loghob tan-nar. Wara dan il-kors, l-applikant jigi intervistat mill-Kumitata tal-Isplussiv u la darba jghaddi mill-ezami, il-persuna tinhargila il-licenzja rispettiva.

Ghal aktar informazzjoni rigward il-licenzji msemmija hawn fuq, wiehed ghandu jirrikorri fl-Ufficju tal-Pulizija ta’ l-eqreb ghassa tieghu. Il-hinijiet tal ftuh huma:

 
 
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 07.30 hrs - 12.00 hrs 12.15 hrs - 14.15 hrs
 
Sibtijiet  08.15 hrs - 12.00 hrs

​ 

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001​