Ilmenti

 
Għaliex għandek twassal l-ilment tiegħek?

Inti ntitolat/a għall-servizz effiċjenti u ġust mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta.

Għandek id-dritt li twassal l-ilment tiegħek jekk inti tħoss li aħna ma lħaqniex l-għanijiet imsemmijja.

Aħna, bħal dejjem, nilqgħu l-ilment tiegħek b'serjeta u għalekk neżaminaw u ninvestigaw kull ilment skont il-proċeduri stabbiliti.

Huwa dmir tagħna li nfakkruk f'artiklu 101 tal-Kodiċi Kriminali fejn hu miktub li:

Kull min bil-ħsieb li jagħmel ħsara lil xi persuna, jakkuża lil dik il-persuna quddiem awtorita' kompetenti b'reat, filwaqt li jkun jaf li dik il-persuna hija innoċenti, għall-fatt biss li jkun akkużaha, jeħel, meta jinstab ħati:

(a) il-piena ta' priġunerija minn tlettax sa tmintax-il xahar, jekk l-akkuża falza tkun ta' delitt suġġett għall-piena akbar mill-piena ta' priġunerija għal żmien sentejn;

(b) il-piena ta' priġunerija minn sitt xhur sa disa' xhur, jekk l-akkuża falza tkun ta' delitt suġġett għall-piena mhux akbar mill-piena ta' priġunerija għal żmien sentejn, iżda li ma jaqax taħt il-pieni tal-kontravvenzjonijiet;

(c) il-piena ta' priġunerija minn tlitt ijiem sa tliet xhur, jekk l-akkuża falza tkun ta' kull reat iehor.

Meta d-delitt isir bil-ħsieb ta' estorsjoni ta' flus jew ħwejjeg ohra, il-piena tiżdied grad.
 
Kif tista' twassal l-ilment tiegħek?

Jekk inti mintix sodisfatt/a bis-servizz taghna, ghandek timla Complaints Form li tista tingabar mill-ufficju tal-Kummisarju tal-Pulizija, minn kull ghassa tal-pulizija kif ukoll mill-Kunsill Lokali u tibghatha fuq dan l-indirizz :

Inspector i/c Complaints
Commissioner's Office
Police General Headquarters
Floriana

Inti tista ukoll tghaddi l-ilment tieghek personalment permezz tat-telefon billi ccempel il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, l-ghasses kollha ta Malta u Ghawdex, kif ukoll il-kunsilli Lokali u staqsi ghad- Duty Officer. Huwa mportanti li tieħu nota ta' l-identita ta l-uffiċjal preżenti u ċċekja li l-istess uffiċjal jiffirmalek il- complaint form.

Huwa fl-interess tiegħek li żżom kopja tal- complaint form ghar-referenza personali.

Meta inti tagħmel complaint għandek kull dritt li tibqa' annonimu/a, imma f'dan il-każ aħna ma' nkunux nistgħu nżommuk aġġornat bil-progress li jkun qed isir waqt l-investigazzjoni.
 
X'jigri wara li inti twassal l-ilment tiegħek?

Malli taghmel l-ilment tieghek inti ghandek tircievi risposta minn ghandna fi zmien tlett ijiem mid-data li jinhareġ l-ilment. Ahna nibqghu naggornawk bil-progress ta l-investigazzjoni tghana sakemm tintemm.

Għal aktar informazzjoni ċempel 21224001/9 u saqsi għal l-Ispettur risponsabbli mill-qasam tal-complaints.
​​​​

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001