Skwadra Kontra r-Reati Finanzjarji

Din l-iskwadra giet imwaqqfa f’nofs is-snin tmenin u oriġinarjament kienet magħrufa bħala l-Iskwadra Kontra l-Frodi fejn l-investigazzjonijiet ewlenin ikunu każijiet ta’ frodi, missapproprjazzjoni u każijiet relatati ma’ dwana.

Fl-1997 dan id-dipartiment kiber sabiex tikkumpensa għaż-żieda fil-kriminalità. B’hekk saret bidla fl-istruttura tal-unita’ li ppermettiet diviżjoni bejn investigazzjonijiet ta’ frodi u dawk ta’ reati ekonomiċi.

Fis-sena ta’ wara ġew introdotti taqsimiet oħra fi ħdan din l-iskwadra – dik tal-Ħasil tal-Flus u National Counterfeit Office.

Din l-Iskwadra hija responsabbli mill-investigazzjonijiet ta’ reati bħal frodi, missapproprjazzjoni, falsifikazzjoni, serq ta’ propjeta` tal-gvern minn ufficjali pubbliċi, bounced ċekks, ċekkijiet foloz u/jew misruqa, frodi ta’ plastic cards, flus barranin foloz, użura, ksur ta’ drittijiet ta’ propjeta` intelletwali, missapproprjazzjoni u frodi tal-VAT, frodi permezz tal-internet u kompjuter, estorsjoni u ħasil tal-flus, fost oħrajn.

Din l-unita` twettaq rejds każwali u spezzjonijiet biex trażżan il-ksur tad-drittijiet ta’ propjeta` intelletwali fis-swieq u l-ħwienet, kemm għal materjal ta’ mużika, dvd’s, ħwejjeġ, għodod, apparat elettroniku, sigaretti u programmi tal-kompjuter.

National Counterfeit Unit

Sabiex Malta tkun konformi mad-direttivi tal-Ewropa, fil-15 ta’ April il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta waqqaf in-National Counterfeit Office bi preparazzjoni għad-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.

Il-funzjoni ta’ din is-sezzjoni hija li tispeċċjalizza fuq flus foloz, kemm dawk lokali kif ukoll dawk barranin.  Ix-xogħlijiet ewlenin huma li jikkomunikaw mal-Bank Ċentrali ta’ Malta fuq materji relatati ma’ dawn it-tipi ta’ reati, tinvestiga reati relatati mad-distribuzzjoni ta’ materjal stampat u l-użu ta’ flus foloz fuq livell nazzjonali u biex isservi bħala mezz komuni ghat-tqassim ta’ informazzjoni bejn Pulizija barranin.

Din is-sezzjoni hija ta’ għajnuna lil taqsimiet ohrajn fi ħdan il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta, speċjalment meta jkunu involuti oġġetti falsifikati. F’każijiet bħal dawn id-Documets Analysis Section, is-Sezzjoni tal-Fotografija u Cyber Crime Unit jassistu ukoll. ​​
INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:
 
 Indirizz tal-Kuntatt   
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 Telefown
2122 4001