L-Istorja tal-Korp

Id-data tal-forma preżenti tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta gejja minn Proklamazzjoni matul il-gvern ta' Sir Thomas Maitland (1813-1814). Meta Malta kienet ġiet kolonja tal-Gran Brittanja u l-Irlanda bit-trattat ta' Parigi, Maitland inħatar Gvernatur u Kmandant ta' Malta u l-gżejjer tagħha mill-Kummissjoni tal- Prinċep Reġent fit-23 ta' Lulju 1813. Mal- ħatra tiegħu, Maitland, nieda riformi kbar u impenjattivi, fejn fost dawn kien hemm dik li tirrigwardja ż-żamma tal-liġi u l-ordni.

Bil-Proklamazzjoni XXII tal-1 ta' Lulju 1814, Maitland ordna u dderiġa li l-poter li sa dak iż-żmien kien qed jiġi ezerċitat mill-amministrazzjoni tal-Pulizija tal-gżejjer Maltin, wara it-12 ta' Lulju 1814, jiġi amministrat mill-awtoritajiet taħt proċeduri stabbiliti.
 
Il-Pulizija ta' Malta ġiet maqsuma f'żewg dipartimenti distinti - dik li hi l-Pulizija Eżekkutiva u dik li hi l-Pulizija Ġudizzjarja. L-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija (llum il-Kummissarju tal-Pulizija) kellu jkun hu li jmexxi l-Pulizija Eżekuttiva. Il-Maġistrati ta' Malta u l-Maġistrati tal-Pulizija għal Għawdex kellhom ikunu huma li jmexxu l-Pulizija ġudizzjarja.
 
Mit-12 ta' Lulju 1814 ‘il quddiem, l-immaniġġjar kollu u l-kontroll tal-Pulizija Eżekuttiva kellha tiġi ssorveljata immedjatament mill-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija fejn dan kien jirċievi ordnijiet mill-Gvernatur.
 
Wara li fl-1921 Malta  ngħatat mill-Gran Brittanja gvern responsabbli, id-dipartiment tal-pulizija waqa' taħt iresponsabilita` tal-gvern lokali. L-ewwel ministru maħtur, li kien responsabbli għall-Ġustizzja u l-Pulizja, kien Dott. Alfredo Caruana Gatto.
 
Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta huwa wieħed mill-eqdem korpijiet tal-pulizija fl-Ewropa.
 
Rwol u Responsabbilita`
 
Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta jikkonsisti f'diversi oqsma ta' risponsabilita`, fosthom il-qasam investigattiv kif ukoll dak li jittratta l-ħarsien tas-sigurta` nazzjonali.
 
Fejn jidħol il-qasam investigattiv, il-Korp tal-Pulizija ta' Malta huwa marbut bil-liġi sabiex jieħu passi immedjati malli jirċievi xi tip ta' informazzjoni essenzjali għal xi investigazzjoni, jew xi rapport, u jkun responsabbli jieħu deċiżjonijiet addatati għas-sitwazzjoni kif ukoll sabiex jittieħdu il-passi kollha neċessarji.
 
Ir-rapporti jvarjaw minn każijiet ta' natura ċivili għal investigazzjonijiet ta' atti kriminali. Wieħed jista' wkoll jirraporta każ lill-Pulizija għal referenza futura.
 
Il-Pulizija jinvestigaw biss atti relatati ma' kriminalita`, filwaqt li ma jintervjenux meta l-każ ikun wieħed ta' natura ċivili.
 
Wara li tirċievi r-rapport, il-Pulizija, f'każ ta' att kriminali, jinvestigaw, jiġbru kull evidenza possibbli fejn din tiġi ppreżentata flimkien mal-ħatjin quddiem il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta.
 
Huwa l-Kummissarju tal-Pulizija li jiddeċiedi fuq liema akkuża l-ħati jiġi mressaq il-Qorti.
 
Fil-każ li l-vittma ma' j/taqbilx ma l-akkużi maħruġa kontra l-ħati quddiem il-Qorti, jista'/tista' j/tappella lill-Kummissarju tal-Pulizija b'talba magħmula lil Maġistrat.
 
Struttura tal-Pulizija ta' Malta
 
Ir-rankijiet tal-Korp huwa dawn li ġejjin:
 
     Kuntistabbli
     Surġent
     Surġent Maġġur tat-Tieni Klassi
     Surġent Maġġur tal-Ewwel Klassi
     Spettur
     Supretendent
     Assistent Kummissarju
     Deputat Kummissarju
     Kummissarju
 
Malta hija maqsuma f'zewg sezzjonijiet - Sezzjoni A (Nofsinhar) u Sezzjoni B (Tramuntana). Kull sezzjoni hija mmexxija minn Assistent Kummissarju. Sezzjoni A tikkonsisti f'distretti 1 sa 5 filwaqt li sezzjoni B tikkonsisti f'distretti 6 sa 10.
 
Kull distrett huwa mmexxi minn Supretendent kif ukoll hemm diversi diviżjonijiet f'kull distrett fejn huma mmexxija minn Spettur.
 
Ġeneralment community policing huwa x-xogħol tal-pulizija tad-distrett, għalkemm is-sezzjonijiet l-oħra tal-Korp jgħinu wkoll f'dan ix-xogħol.
 
Hemm ukoll sezzjonijiet speċjalizzati li jagħmlu parti mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta li huma dawn:
 
     Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali
     Skwadra kontra d-Droga
     Skwadra kontra l-Vizzji u r-Reati Ekonomiċi
     Taqsima Legali u Affarijiet tal-Unjoni Ewropeja
     Taqsima tas-Servizzi Protettivi
     Skwadra Speċjali (tinkludi t-Taqsima tal-Immigrazzjoni u t-Taqsima għar-Relazzjonijiet Internazzjonali)
     Taqsima tal-Amministrazzjoni
 
Dawn it-taqsimiet/skwadri msemmija hawn fuq ukoll għandhom xi tip ta' relazzjoni mal-komunita` minħabba li b'xi mod jew ieħor dawn jassistu lill-Pulizija lijkunu fuq id-distrett.
 
Il-membri tal-Korp huma ntitolati għall-pensjoni wara 25 sena servizz. Hemm numru ta' pulizija li huma membri ukoll ma l-International Police Association (IPA) u l-Korp innifsu ilu membru tal-l-‘Interpol' sa mil-1972.  Il-Korp tal-Pulizija Malta huwa membru wkoll mill-2004 tal-‘Europol' u tal-Kulleġġ tal-Pulizija Ewropew (CEPOL).
 
Il-Poter tal-Pulizija u ix-xoghol
 
Huwa x-xoghol tal-Pulizija Eżekuttiva li żżomm l-ordni u l-paċi pubblika, li tippreveni, tagħraf u tinvestiga, tiġbor l-evidenza u tressaq lill-akkużati sew dawk prinċipali kif ukoll dawk kompliċi quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji.
​​​

INFORMAZZJONI DWAR KUNTATT:

 Indirizz tal-Kuntatt
KWARTIERI ĠENERALI TAL-PULIZIJA
Pjazza San Kalċidonju
Floriana FRN 1530
 
 
Telefown
2122 4001